کارگاه های آموزشی

مصاحبه بالینی

مصاحبه بالینی

فرصت فوق العاده شغلی و آموزشی برای روانشناسان و دانشجویان روانشناسی

زمان ثبت نام به پایان رسیده است.