کارگاه مصاحبه بالینی

کارگاه مصاحبه بالینی

گزارش کارگاه مصاحبه بالینی

مدرس : دکتر فریبرز استیلایی

تاریخ ۵ دی ماه قسمت اول 

در مرکز جامع اعصاب و روان دکتر استیلایی برگذار شد.

Powered by Froala Editor